×

Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) Informujemy o zasadach przetwarzania Pani /Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w firmie PPHU”BSW” 38-460 Jedlicze Moderówka 277
 2. Jeśli ma Pani/Pan jakieś pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania pani/Pana danych osobowych w zakresie działania firmy „BSW” a także przysługujących uprawnień ,może się Pani/Pan skontaktować z właścicielem ,który przechowuje te dane pod adresem mail :szklarnie@szklarnie-ogrodowe.eu
 3. Administratorem Pani/Pana danych jest właściciel firmy przetwarza on Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w określonych celu /celach
  1. realizacji umów zawartych z firmą PPHU”BSW”
  2. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniejszej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treść i zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być :
  1. organy publicznej władzy oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej , w zakresie i w celach ,które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  2. inne podmioty ,które na podstawie stosownych umów podpisanych z firmą „BSW” przetwarzają dane osobowe dla ,których Administratorem jest właściciel firmy „BSW”.
 6. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 ,a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa .
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia :
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania(poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są niekompletne lub nieprawidłowe;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym ), w przypadku gdy ;
   • dane nie są już niezbędne do celów ,dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba ,której dane dotyczą ,wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzania danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych,
   • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –w przypadku gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
   • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba której te dane dotyczą sprzeciwiła się usunięciu danych żądając w zamian ich ograniczenia.
   • Administrator nie potrzebuje danych dla swoich celów, ale osoba ,której dane dotyczą ,potrzebuje ich do ustalenia ,obrony lub ustalenia roszczeń.
   • osoba ,której dane dotyczą ,wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych ,do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są niezbędne wobec podstawy sprzeciwu;
   • prawo do przenoszenia danych –w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą ,której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez ta osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany:
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych –w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją , w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji ,w których niezbędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby ,której dane dotyczą ,wymagające ochrony danych osobowych ,w szczególności gdy osoba ,której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych(art.6ust.1 li t a RODO) ,przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcie zgody w dowolnym momencie. Cofniecie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania ,którego dokonano na postawie na postawie zgodny przed jej cofnięciem ,z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w firmie „PPHU „BSW” danych Pani/Pana danych osobowych ,przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby ,której dane dotyczą ,podanie przez Panią /Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dowolny.
 11. Podanie przez panią pana danych osobowych jest obowiązkowe ,w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa .
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Dodatkowo w ofercie
Nasza firma zajmuje się dystrybucją szklarni ogrodowych duńskich firmy Juliana i Halls wykonanych z aluminium szkła i poliwęglanu.
Masz pytania? Skontaktuj sie z nami!
Kontakt

PPHU „BSW”
Wojciech Stasz
Moderówka 424
38-460 Jedlicze

 

Tel: 600-838-990
biuro@bsw.sklep.pl

Nasza strona stosuje pliki Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies w przeglądarce.
Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności.

Akceptuję